Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi

Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi ;

1. TARAFLAR

1.a ) Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi İşbu üyeli sözleşmesi DECOROTTİ ile ” üye ” arasında yapılmış olup ; üyenin DECOROTTİ bünyesinde faaliyet gösteren , www.decorotti.com.tr isimli web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanmasına ilişkin koşulları ihtiva etmektedir.

a.b ) DECOROTTİ ile ”üye ” münferiden ” taraf ” ; müştereken ” taraflar ” olarak isimlendirilecektir.

2. Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi Konusu

2.a ) İş bu sözleşme ‘ nin konusu DECOROTTİ ‘ un sahip olduğu www.decorotti.com.tr web sitesinin genel kullanım şartları , kurallar , üyenin faydalanma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

2.b ) İşbu Sözleşme uyarınca Üye , DECOROTTİ tarafından yönetilmekte olan www.decorotti.com.tr adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda bulunan Sanal Mağazada satılan ürün ve / veya hizmetleri satın almak istemektedir.

2.d ) Üye , www.decorotti.com.tr  web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu ; bilgilerin doğru olmaması halinde DECOROTTİ ‘ un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi ‘ ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan üye , bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

2.e ) Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi Üyenin , Web sitesi üzerinden görüntülediği ürün ve ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde  , web sitesinde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükler ile yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu , söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak DECOROTTİ ‘ un herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.f ) Üyelerin www.decorotti.com.tr web sitesinden gerçekleştirdiği tüm kredi kartı ve banka kartı işlemleri ve onayları , ilgili banka , Kredi kuruluşu ve / veya Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ile Üyeler arasında online ortamda gerçekleştirilmektedir. İşbu ödeme işlemlerinin herhangi biri DECOROTTİ tarafından gerçekleştirilmemekte veya onaylanmamaktadır. Bu nedenle DECOROTTİ , üyelerin kredi kartı vs. ödeme aracı şifrelerini  , üyenin talebi olmadığı sürece kesinlikle görmemekte ve kaydetmemektedir. Ancak üye tarafından ” Hızlı alışveriş yapılması konusunda kredi kartı bilgilerinin DECOROTTİ bünyesine kaydı yapılması ” hususunun müşteri tarafından onaylanması durumunda  , bu bilgilerin işbu sözleşme şartları kapsamında korunmasından DECOROTTİ sorumludur.

2.g ) Üye web sitesi gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda , işbu üyelik Sözleşmesin ‘ nin hükümlerine , web sitesinde belirtilen tüm koşullara , yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak kabul edeceğini kabul ve taahhüt beyan eder. Üyenin , web sitesi dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. DECOROTTİ , yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde  , üyenin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

2.h ) www.decorotti.com.tr  web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üyenin  , kendi vürüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üyenin www.decorotti.com.tr web sitesine girmesiyle , kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.ı ) Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi ; Her bir üyenin  , tek hesabı bulunabilecektir. Bir üyenin birden fazla hesabının bulunduğu hususunun tespiti halinde , sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunmaksızın kapatılması ve / veya dondurulması tamamen DECOROTTİ taktirinde bulunuyor olup ; üye tarafından bu husus kabul ve taahhüt edilmemektedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından , DECOROTTİ‘ un üyelikten çıkarma dahil sair yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

2.j ) İşbu web siteye girilmesi , sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle  , sözleşmenin ihlali , haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen , doğabilecek doğruda ya da dolaylı hiçbir zarardan DECOROTTİ sorumlu değildir. DECOROTTİ sözleşmenin ihlali , haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen işlemin kesintiye uğraması vs. nedenlerle oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir. Üye tarafından bu husus kabul edilmiş bulunmaktadır.

2.k ) Üyenin www.decorotti.com.tr web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi , üye tarafından oluşturulmakta olup , söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üye kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu  , bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu , bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve / veya itiraz ileri sürmeyeceğini ve / veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul , beyan ve taahhüt eder.

2.l ) DECOROTTİ  , bu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet  , ürün , siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme , siteyi yeniden organize etme  , yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

2.m ) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve  yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca suç ve / veya kabahat teşkil eden herhangi bir fiil ile www.decorotti.com.tr internet sitesinden herhangi bir haksız ve / veya hukuka aykırı bir kazanım elde edilmesi ve DECOROTTİ ‘ un bu yolda herhangi bir zarara uğraması halinde DECOROTTİ ‘ u zarara uğratan üye hakkında  , herhangi bir ihtara , ihbara ve üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın , uğradığı kar kaybı ve adli ve / veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm zararlarını  , üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları  ( mahkeme masrafları , para cezaları , vergi , resim , harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzre her türlü giderler ) talep edebilecektir.

3. FİKRİ MÜLKİYET 

3.a ) www.decorotti.com.tr  web sitesinde bulunan hiç bir materyaller ( resimler , grafikler , logo vb. ) önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden  , kod ve yazılım da dahil olmak üzere , değiştirilemez , kopyalanamaz , çoğaltılamaz , başka bir lisana çevrilemez , yeniden yayımlanamaz , başka bir bilgisayara yüklenemez , postalanamaz , iletilemez , sunulamaz  ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. DECOROTTİ burada açıkça belirtilmeyen sair tüm hakları saklıdır. Üyenin , DECOROTTİ ‘ un fikri ve sınai  mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal etmesi halinde DECOROTTİ uğradığı ve / veya ileride herhangi bir zamanda uğrayabileceği tüm doğrudan ve dolaylı zararların tazminini talep edebilecektir.

4. GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI

4.a ) DECOROTTİ yukarıdaki şartlar dahilinde üyenin kendisi ile paylaştığı kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu vs. yasal mevzuat çerçevesinde işlenmesine , güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Üye , yukarıda gösterilen şartlar dahilinde kişisel verilerinin toplanmasına , kullanılmasına , aktarılmasına ve diğer şekillerde açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Üye tarafından siteye kayıt formunda belirtilen ve daha sonra kendisi tarafından güncellenen adres , e-posta adresi  , sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinde mektup , e-posta , SMS , telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim  , pazarlama , bildirim ve amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe DECOROTTİ tarafından kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4.b ) DECOROTTİ işbu sözleşmenin 2.g ) maddesi çerçevesine yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde  , üyenin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Üye , kişisel verilerinin bilgilerinin DECOROTTİ tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiği kabul ve beyan eder. DECOROTTİ , söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12. Maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması , yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye , kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

Çerez ( Cookie ) Nedir ve Ne Şekilde Kullanılmalıdır ?

4.c ) Çerezler , ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Çerezler , site tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini depolar. Çerezler siteyi ziyaret ettiğinizde , internet tarayıcınız tarafından yüklenir ve Site ‘ ye girmiş olduğunuz cihazda saklanır. Çerezler ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak ve Site ‘ yi kullanıcı dostu kılmak için gereklidirler ve cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.

5.ç ) DECOROTTİ , size özel tanıtım yapmak  , promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak , Site ‘ nin içeriğini size göre iyileştirmek ve / veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. DECOROTTİ  , çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda Site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca  işbu Gizlilik ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.

6.d ) DECOROTTİ , Çerezleri ayrıca ; arama motorlarını , Site ‘ yi ve / veya DECOROTTİ ‘ un reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek amacıyla kullanabilir. DECOROTTİ bu reklamları sunarken , DECOROTTİ ‘ un sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza bir üçüncü taraf çerezi yerleştirebilir.

7.e ) Site ‘ yi ziyaretleri sırasındaki kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla tarafımızdan talep edilen hizmetleri sunmak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve ” üçüncü taraf çerezleri ” hariç Site ‘ de çerezlerde depolanan bilgiler özel olarak yalnızca DECOROTTİ tarafımızdan kullanılır. Bu ”üçüncü taraf çerezleri” nin ana kullanım amaçları erişim istatistikleri elde etmek ve gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin güvenliğini garanti etmektir.

8. f ) Şifreniz veya kredi ya da banka kart bilgileriniz gibi hassas nitelikteki bilgileri kullandığımız çerezlerde depolamamaktayız. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler hakkında bilgi , Site ‘ ye ilk defa giriş yaptığınızda pop-up ekran ile verilecektir.

9. g ) Yukarıda belirtilen sınırlamaları göz önünde buldurarak Site ‘ de çerez kullanımını önlemeyi tercih ederseniz öncelikle tarayıcınızdaki çerez kullanım özelliğini silmeniz gerekecektir. Çerez kullanımı önleme seçeneğini dilediğiniz herhangi bir anda kullanabilirsiniz. Bununla birlikte , çerezleri önlemeniz  , Site ‘ de sunulan bir takım hizmetlerden faydalanamama gibi sonuçlar doğurabilecektir.

5. MÜCBİR SEBEP

5. a ) Mücbir Sebep ‘ e maruz kalan taraf işbu üyelik sözleşmesi çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olduğu edimlerini ifa edemez ise sorumluluğu doğmayacaktır. Mücbir sebebin tayini 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 4751 Sayılı Türk Medeni  Kanun madde 2 ve madde 3 hükümleri minvalinde taktir ve tayin edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf , mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu üyelik sözleşmesi ‘ nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

6. Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi Sona Erdirilmesi 

6. a ) Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren bu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme  , üyeliğin sona ermesi ile ve / veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecek ve hükümsüz kalacaktır.

ŞİRKET BİLGİLERİ

DECOROTTİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres           : ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT SİTESİ G2 APT.NO:AD/1083 ESENLER-İSTANBUL
Telefon         : 0 212 438 11 18
E-Mail          : [email protected]
Whatsapp    : +90 212 438 11 18 Whatsapp Business
Whatsapp    : +90 541 875 30 52 Whatsapp

Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi

Veri Politikamız

Yazı içindekiler